Algemene Voorwaarden Van Vliet Bouwmaterieel

ALGEMENE VERKOOP & VERHUURVOORWAARDEN VAN VLIET BOUWMATERIEEL

 1. Algemeen en toepasselijkheid

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt met wij en ons bedoeld Van Vliet Bouwmaterieel

1.2          Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake de verkoop en levering, verhuur, onderhoud, reparatie en transport van zaken.

1.3          Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper of huurder of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

1.4          Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die koper of huurder prevaleren deze voorwaarden.

1.5          Afwijkingen van de met koper of huurder gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

 1. Aanbod en overeenkomst

2.1          Degene die met ons een overeenkomst sluit is de koper of huurder uit de overeenkomst. Dit geldt ook indien op verzoek van koper of huurder de factuur ter zake de betreffende overeenkomst op naam van een derde moet worden gesteld, aan een derde moet worden gestuurd of door een derde wordt betaald.

2.2          Alle offertes inclusief de daarin genoemde prijzen, zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

2.3          Indien een offerte van ons een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper of huurder wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper of huurder te herroepen.

2.4          Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of daadwerkelijk door ons uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.5          Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.

2.6          Wij hebben het recht indien de koper of huurder na het aangaan van een overeenkomst wijzigingen in de order wenst, de kosten die wij op dat moment gemaakt hebben, aan koper of huurder in rekening te brengen.

2.7          Koper of huurder dient haar opdracht aan ons zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat wij de opdracht anders interpreteren dan koper of huurder, is het risico hiervan voor rekening van koper of huurder. Indien voornoemde andere interpretatie reden voor koper of huurder vormt om de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien en voor zover zij daartoe gerechtigd is, dient koper of huurder alle schade die wij dientengevolge lijden c.q. alle kosten die wij reeds hebben gemaakt, te vergoeden.

 1. Prijzen (algemeen)

3.1          Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze in onder meer offertes, catalogi of kortingsoverzichten vermelde prijzen exclusief BTW. Onze prijzen gelden voor de in onze opdrachtbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

3.2          Verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper. Emballage zoals kratten, bakken en (opberg)pallets dienen bij ons te worden teruggebracht tegen restitutie van statiegeld.

3.3          Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in de valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de koper of huurder te berekenen.

                Koper of huurder is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren.

Indien zulks geschiedt, is koper of huurder verplicht de schade die wij dientengevolge lijden en de kosten die wij reeds gemaakt hebben te vergoeden.

 4. Huurprijzen

4.1          De overeengekomen huurprijs is inclusief de laad en los kosten op ons terrein en wordt berekend per kalenderweek waarbij een gedeelte van een week als volle week geldt. De huurprijs wordt ook berekend over vakantie – en/of feestdagen waarop de verhuurde zaken niet worden gebruikt. De huurprijs is gebaseerd op gebruik van de verhuurde zaken gedurende maximaal veertig uren per kalenderweek.

4.2          De overeengekomen huurprijs is exclusief:

                1. De aan-en afvoerkosten die niet begrepen zijn in de laad- en los kosten;

                2. Kosten van montage, demontage en wijzigingen aan de verhuurde zaken indien door huurder gewenst;

                3. Kosten van bediening en onderhoud;

                4. Kosten van periodieke en andere keuringen;

                5. Prijzen van hulpmaterialen waaronder hijsstroppen alsmede verbruiksartikelen zoals olie en brandstof;

                6. Herstelkosten van de wijzigingen die door de huurder aan het verhuurde zijn aangebracht;

                7. Herstelkosten van schade of verlies aan de verhuurde zaken waaronder reinigingskosten;

                8. Rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven   zoals maar niet beperkt tot precariorechten en legeskosten;

                9. Het aantal uren dat de veertig uren per kalenderweek te boven gaat;

               10. Kosten van periodiek onderhoud.

Voornoemde kosten worden apart aan huurder in rekening gebracht.

4.3          In geval van verhuur van zaken inclusief personeel is de huurprijs gebaseerd op de werktijden volgens de toepasselijke CAO van dit personeel. Huurder zal ons wekelijks een opgaaf verstrekken van de daadwerkelijk door ons personeel gewerkte uren en voor zover dit de volgens de CAO geldende werktijden te boven gaat zijn de meeruren voor rekening van huurder.

 1. (Af)levering en levertijd

5.1          Tenzij nadrukkelijk en uitsluitend schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze prijzen gebaseerd op levering Af IJsselstein

5.2          Verzendingen zijn voor rekening en risico van de koper of huurder.

5.3          Levering van de zaken en aflevering van de gehuurde zaken zal geschieden conform onze offerte. Alle (af)leveringstijden zijn streeftijden, welke ons niet binden. Indien (af)levering door ons niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan koper of huurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de opdracht van koper of huurder, aan deze de verwachte (af)leverdatum mededelen.

5.4          Koper of huurder is gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren.

Indien zulks geschiedt is koper of huurder verplicht de schade die wij dientengevolge lijden en de  kosten die wij reeds gemaakt hebben te vergoeden. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt koper of huurder geacht akkoord te zijn gegaan met de vertraagde (af)levering en kan koper of huurder ter zake daarvan van ons geen enkele schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

5.5          Koper of huurder is verplicht op ons eerste verzoek nauwkeurig aan te geven wanneer en waar -binnen Nederland- de door ons te leveren of te verhuren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper of huurder is verplicht alle door ons met het oog op aflevering van de zaken gewenste informatie te verstrekken.

5.6          Wij hoeven de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar de zaken dit over een behoorlijk berijdbaar terrein mogelijk is. Koper/huurder draagt zorg voor lossing. Indien koper op haar beurt de van ons te kopen c.q. gekochte zaken (door)verkoopt aan een derde en zij met deze derde een tijdstip van levering is overeengekomen, is koper verplicht dit tijdstip zo spoedig mogelijk aan ons mee te delen.

5.7          Wij zijn gerechtigd de (af)levering op te schorten zolang koper of huurder jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat koper of huurder alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

5.8          De wijze van transport van de door ons te leveren zaken wordt door ons bepaald, tenzij is overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de koper reizen. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de koper dit uitdrukkelijk verlangt, in elk geval de kosten voor zijn rekening komen. Indien de koper verzuimt de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering af te nemen komen de alsdan verschuldigde opslagkosten voor zijn rekening.

 1. Huurtermijn en teruggave van de verhuurde zaken

6.1          De huurtermijn vangt aan, eindigt op en is inclusief de in de huurovereenkomst vermelde dagen.

6.2          Op de dag dat de huurtermijn verstrijkt, dienen de verhuurde zaken voor 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres te zijn afgeleverd, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geacht wordt te zijn verlengd.

6.3          Indien de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze door schriftelijke opzegging van een der partijen waarbij een opzegtermijn van acht dagen geldt.

6.4          De zaken dienen in dezelfde goede en schone staat te worden afgeleverd als huurder deze heeft ontvangen. De zaken dienen te zijn geteld, gesorteerd en geëmballeerd op de wijze waarop ze aan huurder zijn geleverd.

Wij tekenen – binnen acht dagen na ontvangst van de zaken – de eventuele schade en tekorten aan op de retourbon, welke wij daarna aan de huurder zullen toezenden. Hetgeen op de retourbon vermeld staat, is bindend voor de huurder, behoudens tegenbewijs.

6.5          Al hetgeen door of vanwege huurder op of aan de zaken is aangebracht, wordt ons eigendom en wij zijn gerechtigd dit te verwijderen; wij zijn deswege generlei vergoeding aan huurder verschuldigd.

 1. Gebruik, onderhoud en herstel van de verhuurde zaken

7.1          De huurder is verplicht de zaken gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en de zaken slechts overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.

7.2          Het is de huurder zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de verhuurde zaken weder te verhuren aan derden, op enige andere wijze aan derden het gebruik te verschaffen of de zaken van het overeengekomen adres te verwijderen.

7.3          Wij zijn te allen tijde bevoegd controle op of aan de zaken uit te (laten) voeren of periodieke en andere voorgeschreven keuringen uit te (laten) voeren.

7.4          Montage, demontage en/of bediening van de zaken mogen uitsluitend worden uitgevoerd met toestemming en/of op aanwijzing van ons.

7.5          Het is de huurder zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan wijzigingen op of aan de verhuurde zaken toe te brengen.

7.6          De huurder is gedurende de huurperiode verplicht al het periodiek onderhoud aan de verhuurde zaken uit te voeren aan de hand van onze instructie.

7.7          Schade aan of verlies van de zaken dienen onmiddellijk wanneer de schade of het verlies is opgetreden aan ons te worden meegedeeld. Huurder is verplicht onze instructies ter zake van herstel van schade op te volgen.

 1. Verzekering van de verhuurde zaken

8.1          De huurder is verplicht alle verhuurde zaken tegen nieuwwaarde te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Eigendom van verkochte zaken

9.1          Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan koper geleverde zaken zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van verhuur, van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Zodra de vordering van ons op koper of huurder opeisbaar is, zijn wij bevoegd,  zonder tussenkomst van de rechter, om de geleverde goederen, welke immers aldan ons eigendom is gebleven, terug te nemen. Deze terugneming bevoegdheid geldt ook in geval van faillissement of surseance van koper en/of huurder.

9.2          Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper(huurder), uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.

9.3          Koper en/of huurder verplicht zich om Van Vliet Bouwmaterieel (of door haar aangewezen derden) onverwijld toegang te verlenen tot de plaatsen waar geleverde goederen zich bevinden, met name in die gevallen waarin wij op grond van de wet of een overeenkomst gerechtigd zijn de geleverde goederen terug te halen.

9.4          Zolang koper nog geen eigenaar van de zaken is, is koper zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken.

 1. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

10.1        In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de prestatie c.q. de levering belemmert of  onmogelijk maakt, zoals bepaalde weersomstandigheden, een bedrijfsstoring, een storing in de energie-of materiaal aanvoer, een telefoonstoring, een  vertraging in de post, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, in welk geval koper of huurder geen recht heeft op enige schadevergoeding.

10.2        In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de (af)levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot  presteren c.q.(af)levering geldt. Koper of huurder kan in dit geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de prestatie c.q. de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Koper of huurder kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gesteld.

 1. Klachten en retourzendingen

11.1        Huurder/koper dient klachten over de (af)geleverde zaken binnen veertien werkdagen nadat de (af)levering heeft plaats gevonden aan ons schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt.

11.2        Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend.

11.3        Geringe afwijkingen in kleur, gewicht, maten e.d. zijn geen grond voor een klacht en kunnen geen aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel het recht geeft op enige korting op de overeengekomen prijs.

11.4        Elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken c.q. fouten, vervalt tevens indien de geleverde zaken door koper zijn doorverkocht of zijn verwerkt.

11.5        Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper of huurder ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of facturen niet opgeschort.

11.6        Verkochte en geleverde zaken worden niet door ons teruggenomen, tenzij op grond van een door ons gegrond bevonden klacht en met onze toestemming tot retourzending.

11.7        De aan een retourzending verbonden kosten komen voor rekening van koper. Bij retourneming worden tevens 15% administratie/behandelingskosten aan koper in rekening gebracht te berekenen over het factuurbedrag.

11.8        Retourzendingen waarop geen factuurnummer of factuurdatum vermeld is worden geweigerd.

11.9     Slechts zaken die in fabrieksverpakking en in ongeschonden staat worden geretourneerd worden in behandeling genomen. Deze zaken mogen niet zijn voorzien van gegevens van koper.

11.10      Nadat wij een retourzending in behandeling hebben genomen, hebben wij de keuze de zaken te herstellen, te vervangen of een schade vergoeding te betalen.

 1. Betaling en niet-nakoming

12.1        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door koper of huurder te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn is de koper of huurder van rechtswege in verzuim indien alsdan geen betaling heeft plaatsgevonden.

12.2        Betalingen dienen plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen bank of girorekening. De kosten voor betalingsopdrachten zijn voor rekening van de koper of huurder.

12.3        Het is de koper of huurder niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening toe te passen.

12.4        Alle door koper of huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt koper of huurder dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.

12.5        Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen, zoals een door koper of huurder te stellen bankgarantie of borg.

12.6        In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan koper of huurder in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

                Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen door koper of huurder hebben wij het recht om buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen indien wij genoodzaakt zijn een derde met de behandeling van de zaak te belasten. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van het ten tijde van de ingebrekestelling geldende degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit incassotarief zal ook berekend worden over de verschuldigde rente.

12.7        In de lid 6 genoemde gevallen zijn wij voorts eveneens gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen ons eveneens toe in geval dat koper of huurder in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan koper of huurder surséance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van koper of huurder wordt gestaakt of  wordt geliquideerd of – in geval koper of huurder  een rechtspersoon of vennootschap is – één of meer vennoten van koper of huurder uittreden, de statuten en/of reglementen van koper of huurder worden gewijzigd dan wel indien koper of huurder besluit tot ontbinding of liquidatie van koper of huurder.

 1. Garanties

13.1        Met betrekking tot alle zaken, die door ons van derden zijn of worden betrokken, zullen wij niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan tot die welke wij van de desbetreffende derden ter zake hebben verkregen.

13.2        De garantie vervalt wanneer de gebruiksaanwijzing betreffende de zaken niet is opgevolgd of de zaken niet volgens bestemming worden gebruikt.

13.3       De garantie op roest is 10 jaar na order datum. De garantie indien van toepassing wordt verleend op de getroffen onderdelen. Roest door slijtage, en of (gebruiks)schade zijn uitgesloten van garantie.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1        Onverminderd het bepaalde in artikel 13 sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper of huurder uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe  en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die  is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en/of hulppersonen.

14.2        Indien en voor zover op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebben geleverd of verhuurd, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur c.q. de facturen die betrekking heeft/hebben op de levering of de verhuur, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van maximaal € 22.689,00 per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

14.3        Schadeclaims dienen binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat koper of huurder de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door ons.

14.4       In geval met koper of huurder is overeengekomen dat bij de verkochte of verhuurde zaken te zijnen behoefte etiketten worden geleverd voorzien van namen, codes en/of prijzen zijn wij nooit aansprakelijk voor schade die eventueel uit de vermeldingen op de etiketten voortvloeit, ongeacht of deze te wijten zijn aan omstandigheden aan onze zijde.

14.5       Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang.

Koper of huurder vrijwaart ons voor eventuele aansprakelijkheid van derden wegens schade door of in verband met de door ons geleverde zaken.

14.6       Huurder is aansprakelijk voor verlies en schade van of aan de verhuurde zaken die gedurende de huurperiode aan deze zaken wordt toegebracht. Tevens is huurder aansprakelijk voor de bedrijfsschade die wij dientengevolge lijden. Het vorenstaande geldt ongeacht of de schade door huurder, een derde of ten gevolge van overmacht is veroorzaakt.

 1. Hoofdelijkheid

15.1        Indien met koper of huurder meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Toepasselijkheid recht en geschillenregeling

16.1       Op al onze overeenkomsten alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen ons en koper of huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2       Alle uit door ons gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen ons en koper of huurder zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voorzover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.